Algemene voorwaarden

1.    Van Veersen Sponsorstrategie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort.

2.    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen Van Veersen Sponsorstrategie en de opdrachtgever.

3.    Onder opdrachtgever wordt verstaan: de wederpartij van Van Veersen Sponsorstrategie.

4.    Een overeenkomst komt tot stand door een opdrachtbevestiging van Van Veersen Sponsorstrategie.

5.    Alle door Van Veersen Sponsorstrategie vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Naast het honorarium zal Van Veersen Sponsorstrategie aan opdrachtgever 21% BTW in rekening brengen, tenzij opdrachtgever buiten Nederland is gevestigd.

6.    Indien voor een opdracht inkopen gedaan moeten worden, is opdrachtgever gehouden een voorschot te betalen dat de inkopen volledig dekt. Van Veersen Sponsorstrategie is niet gehouden met uitvoering van de overeenkomst te beginnen of door te gaan totdat de in punt 8 verlangde vooruitbetaling is verricht.

7.    Van Veersen Sponsorstrategie declareert haar werkzaamheden maandelijks achteraf, tenzij anders overeengekomen, met een betalingstermijn van 14 dagen. Dit is een fatale termijn, zodat opdrachtgever in geval van niet tijdige betaling van rechtswege in verzuim is, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling vereist is. Vanaf het moment is zij wettelijke rente verschuldigd en is Van Veersen Sponsorstrategie bevoegd incassomaatregelen te treffen. Vanaf het moment dat de zakelijke opdrachtgever in verzuim is, is zij 15% incassokosten verschuldigd. Buitengerechtelijke (incasso) kosten zullen aan particuliere opdrachtgevers worden berekend conform de staffel buitengerechtelijke incassokosten zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 4 BW.

8.    Van Veersen Sponsorstrategie kan in geval van niet tijdige betaling van haar facturen door opdrachtgever zonder nader overleg, aanzegging of ingebrekestelling haar dienstverlening in alle overeenkomsten met opdrachtgever opschorten of definitief staken. Van Veersen Sponsorstrategie zal opdrachtgever hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen.

9.    Van Veersen Sponsorstrategie heeft het recht de overeenkomst met de opdrachtgever te ontbinden indien: – opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of indien dit reeds aan opdrachtgever is verleend; – opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of faillissement wordt aangevraagd; – opdrachtgever (onderdelen van) zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt; – op zaken van opdrachtgever executoriaal beslag wordt gelegd.

10.   Indien Van Veersen Sponsorstrategie de ontbinding van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst heeft ingeroepen is haar vordering, vermeerderd met rente, schade en kosten, terstond en geheel opeisbaar.

11.   Van Veersen Sponsorstrategie kan in verband met de overeenkomst met opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor directe schade, tot maximaal de hoogte van de voor de opdracht overeengekomen prijs. Van Veersen Sponsorstrategie is niet aansprakelijk voor gederfde winst, bedrijfsschade, gevolgschade en ander financieel nadeel.

12.   Van Veersen Sponsorstrategie is gerechtigd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden.

13.   De opdrachtgever is jegens Van Veersen Sponsorstrategie aansprakelijk voor schade ten gevolge van de uit hoofde van de overeenkomst aan Van Veersen Sponsorstrategie toevertrouwde zaken, daaronder vallend ook de door de opdrachtgever verstrekte programmatuur. Voorts is de opdrachtgever jegens Van Veersen Sponsorstrategie aansprakelijk voor onjuiste, c.q. onnauwkeurige dan wel laattijdige instructies en het niet (tijdig) beschikbaar stellen van zaken op de afgesproken tijd, en de schuld of nalatigheid in het algemeen van de opdrachtgever, diens ondergeschikten en/of door hem ingeschakelde derden.

14.    Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van al hetgeen Van Veersen Sponsorstrategie voor opdrachtgever tot stand brengt komen toe aan Van Veersen Sponsorstrategie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

15.    Opdrachtgever heeft slechts afgeleide gebruiksrechten terzake van hetgeen krachtens overeenkomst tot stand is gebracht, voorzover deze uitdrukkelijk door Van Veersen Sponsorstrategie zijn verleend. Deze gebruiksrechten zullen door middel van een daartoe bestemde akte aan de opdrachtgever verleend worden. Verleende gebruiksrechten zijn niet verder overdraagbaar, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

16.    Door Van Veersen Sponsorstrategie op goederen aangebrachte aanduidingen met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom, know-how of een geheimhoudingsplicht mogen niet door opdrachtgever worden verwijderd.

17.   Van Veersen Sponsorstrategie heeft het recht de naam van opdrachtgever te noemen in reclame-uitingen, dan wel het voor hem tot stand gebrachte werk in haar bedrijfspresentatie of promoties te tonen.

18.   De opdrachtgever garandeert dat het uit hoofde van de overeenkomst aan Van Veersen Sponsorstrategie ter beschikking gestelde geen inbreuk maakt op enig recht van intellectuele eigendom van derden en zal Van Veersen Sponsorstrategie voor aanspraken daarmede verband houdende vrijwaren.

19.    Het eigendomsrecht van de door Van Veersen Sponsorstrategie geleverde goederen gaan eerst op de opdrachtgever over nadat de opdrachtgever aan al zijn financiële verplichtingen jegens Van Veersen Sponsorstrategie, daaronder begrepen die uit hoofde van eerdere transacties, volledig heeft voldaan.

20.    Licenties en gebruiksrechten die Van Veersen Sponsorstrategie aan opdrachtgever verschaft treden pas in werking nadat de hierboven genoemde volledige voldoening heeft plaatsgevonden.

21.   De door Van Veersen Sponsorstrategie desgevraagd aan de opdrachtgever verstrekte goederen blijven te allen tijde eigendom van Van Veersen Sponsorstrategie en dienen aan haar op een daartoe gedaan verzoek onverwijld te worden teruggegeven, bij gebreke waarvan de houder de door Van Veersen Sponsorstrategie te bepalen waarde ervan is verschuldigd.

22.    Opdrachtgever verplicht zich om zijn vragen en/of opmerkingen over de werkzaamheden van Van Veersen Sponsorstrategie binnen 14 dagen na redelijkerwijs daarmee bekend te zijn schriftelijk en gemotiveerd aan Van Veersen Sponsorstrategie voor te leggen, waarna Van Veersen Sponsorstrategie binnen 7 dagen gemotiveerd zal reageren. In geen geval heeft opdrachtgever recht om zijn betalingsverplichtingen jegens Van Veersen Sponsorstrategie op te schorten.

23.    Partijen kunnen slechts van deze algemene voorwaarden afwijken door middel van een schriftelijke, door beiden getekende, vastlegging van de afwijkingen.

24.    De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Van Veersen Sponsorstrategie is onderworpen aan het Nederlandse recht. Alle geschillen uit die rechtsverhouding voortvloeiende zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank Amsterdam.